Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Belgische gebruikers.


Artikel 1 – TOEPASSINGS GEBIED
De onderliggende Algemene Voorwaarden schetsen alleen het kader voor de commerciële relaties die zouden kunnen ontstaan tussen een Lid en het bedrijf Kattendons. Zij hebben voorrang op elke andere algemene of specifieke voorwaarde.

Artikel 2 – AANVAARDING
Het gebruik van de website www.kattendons.be, evenals het plaatsen van een bestelling bij het bedrijf Kattendons, impliceert dat het Lid of de Klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk de onderliggende Algemene Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 3 – CONTACT GEGEVENS
Kattendons is een éénmanszaak, opgericht volgens de Belgische wetgeving, en gevestigd in België, te 9270 Laarne, Kleine Achterstraat 3. Zij is ingeschreven in het handelsregister van Gent.

Artikel 4 – DEFINITIES
Diensten: alle diensten die door het bedrijf Kattendons op haar website aangeboden worden in het algemeen, de verkoop van goederen en diensten via het internet in het bijzonder. Lid: ieder persoon die zich ingeschreven heeft op de website van Kattendons. Klant: ieder Lid die een commerciële relatie aangaat met Kattendons door de aankoop van een product of dienst. Een Klant wordt geacht gemachtigd te zijn om deze aankoop te verrichten, en geautoriseerd te zijn om een commerciële transactie af te sluiten met Kattendons. Leverancier: elke onderneming die Kattendons gemandateerd heeft om haar producten te verkopen. Bestelling: elke bestelling die door een Klant geplaatst wordt conform de voorwaarden beschreven in artikel 5.

Artikel 5 – BESTELLEN
Je moet meerderjarig zijn om een bestelling te kunnen plaatsten. Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen moeten zich laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger, die eveneens gebonden zijn door onze algemene- en verkoopsvoorwaarden.

De producten en diensten, zoals gedefinieerd in Artikel 4, worden te koop aangeboden via de website www.kattendons.be. Onafgezien van elk geschreven bewijs waarover de Klant zou beschikken, wordt expliciet overeen gekomen, dat alleen de gegevens die geregistreerd worden in het informaticasysteem van Kattendons, haar ‘hosting´ partner, of haar internetbetalingspartner, het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van de transacties die plaats gevonden hebben tussen de partijen. De Klant ontvangt via email in elk geval, na de aankoop, een bevestiging van zijn bestelling. Alle contractuele informatie met betrekking tot de bestelling wordt meegedeeld aan het Lid in de taal die het Lid gekozen heeft bij zijn/haar inschrijving.

Artikel 6 – PRIJZEN EN BETALINGSMETHODES
De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, zijn in Euro, en zijn inclusief BTW en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt. De prijzen van de producten en diensten bevatten niet de transportkosten. Deze worden apart aangerekend. Het BTW tarief dat van toepassing is, is het BTW tarief dat geldig is in het land waar het leveringsadres gelegen is. Kattendons wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de adviesprijs die als vergelijkingsbasis vermeld wordt naast de verkoopprijs van Kattendons. Deze adviesprijs wordt door de Leverancier aan Kattendons meegedeeld als zijnde de winkelprijs die geldt in de kleinhandel op het ogenblik van de verkoop. Kattendons houdt zich het recht voor om op elk moment de verkoopsprijzen te wijzigen. Weliswaar zullen de aangekochte producten en diensten altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan in de email die de bestelling bevestigt. Dit zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop. De producten blijven de eigendom van de Leverancier tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de Klant. Kattendons houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Lid waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is. De bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop, en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de Klant haar akkoord gegeven heeft aan Kattendons. In geval de bank van de Klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd. De Klanten garanderen dat ze gewettigd zijn om online betalingen met één van de hoger vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de creditcard, de bancontactkaart, of de PayPal account, om alle kosten die voorvloeien uit de transactie te dekken. Het ingeven van de confidentiële betalingsgegevens op de website van Kattendons is uiterst beveiligd dankzij de SSL encryptering (Secure Socket Layer). Voor de afhandeling van de online betaling werkt Kattendons samen met KBC. Kattendons heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar Klanten. Deze worden dan ook niet opgeslagen. De confidentiële betalingsgegevens (bankkaarten, vervaldagen, veiligheidscodes) zijn alleen toegankelijk voor het bedrijf KBC.

Artikel 7 – BESCHIKBAARHEIDDe producten en diensten, evenals de prijzen, zijn geldig zoals ze weergegeven worden op de website van Kattendons, binnen de grenzen van de beschikbaarheid van deze producten en diensten bij de Leverancier. In het geval één of meerdere producten of diensten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via email of telefonisch op de hoogte gesteld worden dat zijn/haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt. In het geval de onbeschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op het moment dat de Klant reeds betaald heeft voor zijn producten, zal Kattendons onmiddellijk aan haar bank vragen om de betaalde bedragen terug te betalen. De Klant zal hiervan via email op de hoogte gebracht worden. De snelheid waarmee de effectieve terugbetaling gebeurt hangt dan af van de betalingsmethode die de Klant gebruikt heeft om zijn aankoop te doen. In het geval de aankoop gedaan werd met een creditcard, zal de terugbetaling zichtbaar zijn op het eerstvolgende maandelijkse uittreksel van de creditcard. Als de Klant vindt dat de terugbetaling abnormaal lang duurt, dan is het aan te raden dat de Klant contact opneemt met zijn/haar bank.

Artikel 8 – LEVERING
De diensten en bestellingen worden geleverd op het leveradres zoals het door de Klant opgegeven wordt tijdens het bestelproces en volgens de voorwaarden die aldaar beschreven worden. De diensten en bestellingen kunnen alleen geleverd worden op adressen die gelegen zijn in België met uitzondering van postbussen. 

Artikel 9 – NON CONFORMITEIT
Alle producten en diensten die op de website van kattendons te koop aangeboden worden, worden in eer en geweten en zo getrouw mogelijk omschreven. Desalniettemin hebben de fotos die op de website getoond worden geen enkele contractuele waarde. Kattendons wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de omschrijvingen van de producten of de diensten of in de fotos zouden kunnen optreden. Anderzijds engageert Kattendons zich om eventuele fouten die haar schriftelijk gemeld worden in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk te herstellen. 

Artikel 10 – VERZAKINGSRECHT, RETOURS EN TERUGBETALINGEN
Conform de wet van 30 december 2013 inzake boek VI van het Wetboek Economisch recht “markpraktijken en consumentenbescherming”, heeft de Klant het recht om, binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, de verkoper op de hoogte te stellen dat hij wil verzaken aan zijn aankoop, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen, en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven. Dit verzakingsrecht is niet van toepassing voor professionele kopers. Als een Klant Kattendons op de hoogte wil stellen dat hij wil verzaken aan zijn aankoop moet hij dit doen via info@kattendons.be. Conform de wet van 30 december 2013, kan de Klant in volgende gevallen geen beroep doen op het verzakingsrecht: – Audio of video opnames, of software waarvan de verzegeling opengemaakt is – Producten die op maat gemaakt zijn of aangepast zijn aan de wensen van de Klant, of producten die door de aard van het producten erg bederfbaar zijn, niet kunnen teruggestuurd worden of snel vervallen. In de hierboven vermelde gevallen kan de Klant noch het product terugsturen, noch een terugbetaling eisen. Het verzakingsrecht is natuurlijk maar geldig voorzover het product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 7 werkdagen nadat de Klant Kattendons op de hoogte gebracht heeft dat hij/zij wil verzaken aan zijn/haar aankoop. Het teruggestuurde product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de factuur en van een volledig ingevuld retour document. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden. Zodra de 7 werkdagen verstreken zijn, is Kattendons niet meer in staat om de retour te aanvaarden, en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender. 

Artikel 11 – WAARBORG
Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat de artikelen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van artikelen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het artikel tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heb je de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heb je het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal je zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Artikel 12 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De teksten, de database met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, de layout en het grafisch ontwerp van de webpagina, de verkoopscataloog, de foto´s, de afbeeldingen en de muziek op de website van Kattendons zijn wereldwijd beschermd door auteursrechten, copyright rechten, merkrechten en alle andere vormen van intellectuele eigendomsrechten. Ze blijven daarom de exclusive eigendom van Kattendons, van haar Leveranciers en van de partners waarmee Kattendons een akkoord afgesloten heeft. Om die reden is elke vorm van copiëren, publicatie, namaak of elke andere vorm van gebruik, onder welke vorm ook, verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming. Elke inbreuk hiertegen zal juridisch vervolgt worden.

Artikel 13 – VERANTWOORDELIJKHEID
Kattendons kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor geleden directe of indirecte schade (onderbreking van uitbating, winstderving, het mislopen van opportuniteiten,…) die voortvloeit uit het gebruik van de Diensten zoals omschreven in Artikel 4. Kattendons treft verder geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites van derden, meer in het bijzonder met betrekking tot het naleven van de bescherming van de privacy en de persoonlijke gegevens, waarnaar Kattendons een link heeft op haar website. Kattendons kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto´s of de teksten die gebruikt worden voor de product omschrijvingen op de website van Kattendons. Kattendons wijst elke verantwoordelijkheid af voor de schade die veroorzaakt wordt door een gebrek, het slecht functioneren of het verkeerd gebruik van een product dat verkocht werd op de website van Kattendons, evenals voor deze die het resultaat zijn van wijzigingen die aangebracht zijn door de Leverancier. Kattendons kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van diensten en bestellingen, hieronder begrepen de gevallen van overmacht, verstoring of staking van transport -, post -, of communicatie diensten, in geval van overstroming of brand. In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van Kattendons aangesproken wordt, is de verantwoordelijkheid van Kattendons beperkt tot het bedrag dat door de Klant effectief betaald werd voor een dienst en/of bestelling.

Artikel 14 – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJKE WETGEVING
Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de Diensten, zoals gedefinieerd in Artikel 4, en met betrekking tot onderliggende Algemene Voorwaarden is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Artikel 15 – WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
Kattendons kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettellijke verplichtingen. Kattendons behoudt zich het recht voor om op elk moment het ontwerp en de inhoud van haar website te wijzigen. In de mate van het mogelijke, zal Kattendons elke belangrijke wijziging meedelen aan haar Leden. Indien door de beslissing van een rechtbank een artikel of paragraaf uit de onderliggende Algemene Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar zou worden, doet dit in niets afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere artikels en paragrafen van de onderliggende Algemene Voorwaarden.

Artikel 16 – KLACHTEN
Klantentevredenheid is een topprioriteit voor Kattendons. We hebben daarvoor ook een klachtenbeleid
Sinds 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr
Kattendons
Kleine Achterstraat 3
9270 Laarne
BTW BE 0723524483